Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

πρότυπη κυκλική πλατεία...


Η πλατεία υποδοχής της πόλης του Toledo (Ισπανία). Πόλη προστατευόμενη από την UNESCO! Η πλατεία απλή και λειτουργική. Ο πύργος στο φόντο υπέροχος και καλοσυντηρημένος. Η πόλη μέσα στο κάστρο κόσμημα...Συγκρίνεται με την αντίστοιχη πλατεία. Πλατεία δυσλειτουργική και πολυέξοδη (?) το κτίριο στο βάθος (Παλιό Νοσοκομείο) ασυντήρητο (αν και διατηρητέο!!!) και η πόλη μας από-κοσμη (μα) ...Ίσως η σκουριά τελικά να αντικατοπτρίζει τα μυαλά του Δήμου!

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Χρυσός τέλος???

πολύ καλό σε πληροφόρηση το blog του antigoldgreece οπότε σας επισυνάπτω κι εγώ με τη σειρά μου το παρακάτω :

Ιστορική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανίου σε όλη την Ε.Ε.!

Την πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Κομισιόν με μια ιστορική του απόφαση που έλαβε σήμερα, 5 Μαϊου 2010.  Η απόφαση έχει τεράστια σημασία για τη χώρα μας όπου προωθούνται τρία προγράμματα μεταλλουργίας χρυσού με κυάνιο, σε Χαλκιδική, Ροδόπη και Έβρο, αλλά απειλείται και από αντίστοιχα προγράμματα στη γειτονική Βουλγαρία.
Η πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από κοινού από μέλη όλων των παρατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – μεταξύ των οποίων οι Έλληνες Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Νίκος Χουντής και Μιχάλης Τρεμόπουλος – έγινε δεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία του σώματος με 488 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 57 απουσίες. Η διατύπωση είναι σαφέστατη και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Το Ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνει την ανεπάρκεια της υπάρχουσας νομοθεσίας να προστατεύσει αποτελεσματικά το περιβάλλον και τη δημοσια υγεία και:
 • ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την προστασία των υδάτινων πόρων μας από τη ρύπανση με κυανίδια από μεταλλευτική δραστηριότητα.
 • λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, και παροτρύνει ένθερμα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ασφαλέστερων εναλλακτικών μεθόδων μεταλλείας -ιδίως χωρίς τη χρήση κυανιδίων.
 • ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, μεταλλευτικά σχέδια που περιλαμβάνουν μεθόδους με τη χρήση κυανιδίων στην ΕΕ, μέχρι να εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση, ούτε να υποστηρίζουν τέτοια σχέδια σε τρίτες χώρες.
 • ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, προκειμένου να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης η υποχρέωση ασφάλισης για τις προκαλούμενες ζημίες και για την κάλυψη όλων των δαπανών αποκατάστασης της αρχικής γεωλογικής και χημικής κατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος ή αστοχίας.
Σε μια τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε, το Ευρωκοινοβούλιο:
 • ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας στις περιοχές στις οποίες απαγορεύτηκε η μεταλλεία με τη χρήση κυανιδίων, με κατάλληλη οικονομική στήριξη στις εναλλακτικές οικολογικές βιομηχανίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό.
Η απόφαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τους πολίτες και τις οργανώσεις που εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να αναδείξουν τους κινδύνους της χρήσης κυανίου στις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος:

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,
– έχοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθώς και στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα που συνάφθηκε τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο Ιανέιρο,
– έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων («οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα»),
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπει τη χρήση κυανιδίων στην εξορυκτική βιομηχανία και ταυτόχρονα ορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα κυανιδίων,
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (Σεβέζο ΙΙ) σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπου αναφέρεται ότι […] ορισμένες δραστηριότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας κατά την εξόρυξη […] ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις,
– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, με βάση την οποία τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον αποδεικνύεται ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να μην καταλογίζουν στους φορείς εκμετάλλευσης το κόστος της βλάβης που προκαλείται στο περιβάλλον,
– έχοντας υπόψη το 18μηνο πρόγραμμα της Ισπανικής, της Βελγικής και της Ουγγρικής Προεδρίας και τις προτεραιότητές του σε σχέση με την πολιτική για τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα,
– – έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Δημοκρατίας της Τσεχίας για τη γενική απαγόρευση των τεχνικών με χρήση κυανιδίων στο πλαίσιο της τροποποίησης του Νόμου περί Μεταλλείας, 44/1988, το 2000, καθώς και την τροποποίηση του ουγγρικού Νόμου περί Μεταλλείας, 48/1993, το 2009, στο πλαίσιο της οποίας θεσπίζεται γενική απαγόρευση των τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην ουγγρική επικράτεια, όπως επίσης το γερμανικό νομοθετικό διάταγμα του 2002 για την απαγόρευση της εξόρυξης με εκχύλιση κυανιδίων,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παρ. 5 του Κανονισμού του,
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ κήρυξε το 2010 Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας και κάλεσε για παγκόσμια δράση το 2010 με στόχο τη διαφύλαξη της ποικιλίας των ζωικών μορφών στη γη,
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυανίδια είναι χημικές ουσίες υψηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού και κατατάσσονται στους κύριους ρυπαντές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, μπορούν δε να έχουν καταστροφικές και αναντίστρεπτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, συνεπώς, στη βιοποικιλότητα·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή τους θέση σχετικά με τη βιώσιμη μεταλλεία, που εξέδωσαν κατά τη 14η συνάντησή τους στις 25 Μαΐου 2007 στην Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία), οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών της Ομάδας του Βίζεγκραντ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τις επικίνδυνες τεχνικές που εφαρμόζονται και σχεδιάζονται για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στα διάφορα ορυχεία στην περιοχή, οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον, με πιθανές συνέπειες σε διασυνοριακό επίπεδο·
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της Σύμβασης της Σόφιας σχετικά με το συντονισμό για την προστασία και την αειφορική εκμετάλλευση του ποταμού Δούναβη, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν ότι πέρα από τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, τα κυανίδια θεωρούνται επίσης σχετικά επικίνδυνες ουσίες,
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία εικοσιπενταετία έχουν συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο περισσότερα από 30 μεγάλα ατυχήματα με διαρροή κυανιδίων, το χειρότερο από τα οποία πριν από 10 χρόνια, όταν περισσότερα από 100 000 κυβικά μέτρα νερό μολυσμένο με κυανίδια διέρρευσαν από δεξαμενή χρυσωρυχείου της Μπάια Μάρε (Ρουμανία) στον ποτάμιο σύστημα Σόμες-Τίτζα-Δούναβη προκαλώντας τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της κεντρικής Ευρώπης την εποχή εκείνη, καθώς επίσης πως δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική εγγύηση ότι τέτοια ατυχήματα δεν θα ξανασυμβούν, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της αυξανόμενης συχνότητας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, όπως οι ισχυρές και συχνές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις την Τέταρτης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Μεταβολή·
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να εξετάζουν νέα σχέδια για μεγάλης κλίμακας επιφανειακές εκμεταλλεύσεις χρυσού με τη χρήση κυανιδίων, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, που θέτουν περαιτέρω σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,
Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να φέρνουν και να διατηρούν τους υδάτινους πόρους σε «καλή κατάσταση», καθώς και να προλαμβάνουν τη ρύπανσή τους με επικίνδυνες ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η ποιότητα των υδάτων θα μπορούσε επίσης να εξαρτάται από την ποιότητα των υδάτων της αντίστοιχης υδρολογικής λεκάνης ποταμού γειτονικής χώρας όπου εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης με χρήση κυανιδίων·
Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές επιπτώσεις από ατυχήματα με κυανίδια, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μόλυνση μεγάλων υδρολογικών λεκανών και υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ στη σοβαρή περιβαλλοντική απειλή που συνεπάγεται η εξόρυξη με χρήση κυανιδίων,
Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα κανόνες πρόληψης και οικονομικές εγγυήσεις, η δε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη μεταλλεία με χρήση κυανιδίων εξαρτάται και από τις ικανότητες της εκτελεστικής εξουσίας σε κάθε κράτος μέλος, και ως εκ τούτου το να συμβεί ατύχημα είναι απλώς θέμα χρόνου και ανθρώπινης αμέλειας,
Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη,
ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταλλεία με τη χρήση κυανιδίων δημιουργεί λίγες θέσεις εργασίας και μάλιστα διάρκειας μόνο 8 έως 16 ετών, ενώ ενέχει κίνδυνο τεράστιων διασυνοριακών οικολογικών καταστροφών, το κόστος των οποίων δεν βαρύνει συνήθως τις υπεύθυνες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, που ως επί το πλείστον εξαφανίζονται ή κηρύσσουν πτώχευση, αλλά το κράτος, δηλαδή τους φορολογούμενους,
ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν μακροπρόθεσμη ασφάλιση για την κάλυψη του κόστους μελλοντικού ατυχήματος ή αστοχίας,
ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να παραχθούν δύο γραμμάρια χρυσός χρειάζεται να εξορυχθεί ένας τόννος μετάλλευμα χαμηλής περιεκτικότητας και να δημιουργηθούν επιτόπου τεράστιες ποσότητες αποβλήτων, στα οποία παραμένει τελικά και το 25-50% του χρυσού· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη, ότι στα μεταλλευτικά έργα μεγάλης κλίμακας με χρήση κυανιδίων χρησιμοποιούνται εκατομμύρια κιλά κυανίδιο του νατρίου ετησίως, η μεταφορά και η αποθήκευση του οποίου ενέχει μεγάλο κίνδυνο καταστροφικών συνεπειών σε περίπτωση αστοχίας·
ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι στη μεταλλεία με χρήση κυανιδίων, που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις τεχνικές με βάση τα κυανίδια,
ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώνονται έντονες δημόσιες αντιδράσεις στα συνεχιζόμενα σχέδια μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο από ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ, αλλά και από κρατικούς φορείς, κυβερνήσεις και πολιτικούς,
1. θεωρεί ότι η συμμόρφωση προς τους στόχους της ΕΕ που περιλαμβάνονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, και συγκεκριμένα η καλή χημική κατάσταση και η προστασία των υδάτινων πόρων, όπως επίσης η προστασία της βιοποικιλότητας, είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο με την απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων·
2. ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει πλήρη απαγόρευση της μεταλλείας με τη χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την προστασία των υδάτινων πόρων μας από τη ρύπανση με κυανίδια από μεταλλευτική δραστηριότητα, παράλληλα δε να εκπονήσει και τη συνήθη εκτίμηση επιπτώσεων·
3. λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των συστημάτων της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, και παροτρύνει ένθερμα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ασφαλέστερων εναλλακτικών μεθόδων μεταλλείας -ιδίως χωρίς τη χρήση κυανιδίων·
4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, μεταλλευτικά σχέδια που περιλαμβάνουν μεθόδους με τη χρήση κυανιδίων στην ΕΕ, μέχρι να εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση, ούτε να υποστηρίζουν τέτοια σχέδια σε τρίτες χώρες·
5. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας στις περιοχές στις οποίες απαγορεύτηκε η μεταλλεία με τη χρήση κυανιδίων, με κατάλληλη οικονομική στήριξη στις εναλλακτικές οικολογικές βιομηχανίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό.
6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, προκειμένου να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης η υποχρέωση ασφάλισης για τις προκαλούμενες ζημίες και για την κάλυψη όλων των δαπανών αποκατάστασης της αρχικής γεωλογικής και χημικής κατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος ή αστοχίας·
7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών.

για του λόγω του αληθές βρήκα και την αντίστοιχη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2010-0238+0+DOC+XML+V0//EL

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε το πράσινο αλλιώς...

Αλεξανδρούπολη: 

Αναβαθμίζεται το πάρκο Ανατολικής Θράκης


Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010
Στα χέρια του δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης η μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών για την αναβάθμιση και διαμόρφωση από την αρχή του πάρκου Ανατολικής Θράκης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σπύρο Σεραφειμίδη η ανάπλαση του πάρκου αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να γίνει σε ένα μήνα από σήμερα ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.
Η νέα μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή πολλών δραστηριοτήτων για παιδιά όπως είναι τα δεντρόσπιτα, χώροι αναρρίχησης, σιντριβάνια αλλά και αναψυκτήριο για τους γονείς των μικρών παιδιών. Στόχος όλων όσων ασχολήθηκαν με την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να αναβαθμιστεί τόσο το πάρκο όσο και ο γύρος χώρος.


   Ξεφυλλίζοντας σήμερα μία τοπική εφημερίδα το μάτι μου έπεσε στο παραπάνω άρθρο...Μια γειτονιά (τυχαίνει να μεγάλωσα σε αυτήν) πλησίον του κέντρου αποκτά ξανά το χώρο πρασίνου που όλοι επιθυμούσαν...Χρειάζεται η ανακαίνιση σε παλιούς κοινόχρηστους χώρους αλλά θα ήθελα να εκφράσω κάποιες αντιρρήσεις με το συγκεκριμένο έργο. Για πολλοστή φορά ανακοινώνεται πολιτική απόφαση της ανακαίνισης υπάρχοντος χώρου και όχι η προσπάθεια να εξασφαλιστεί επιπλέον χώρος πρασίνου σε άλλη γειτονιά της Αλεξανδρούπολης. Η ιεραρχία της κάθε δημοτικής αρχής που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους είναι πάντα η ίδια τα τελευταία 15 χρόνια που σαν πολίτης παρακολουθώ τα δρώμενα της πόλης.
   Ανακατασκευάζουμε συνεχώς τις ίδιες περιοχές...Αλλάξαμε τα πεζοδρόμια στην περιοχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 φορές τις τελευταίες τρεις 4ετίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χώρους πρασίνου...βαρέθηκα με τις επεμβάσεις στο πάρκο Εγνατία που αποδεικνύονται και κακές κατασκευές με το πέρασμα του χρόνου (δυστυχώς δεν πέτυχα κανένα δημοτικό σύμβουλο να τρέχει στον "σύγχρονο" διάδρομο που διαμόρφωσε ο δήμος εντός του πάρκου και πληροφορίες λένε ότι έπεται συνέχεια στον ίδιο χώρο με παρόμοιες παρεμβάσεις).
   Τα ίδια λοιπόν συμβαίνουν και με το πάρκο Ανατολικής Θράκης. Το θυμάμαι επί δημαρχίας Σουλακάκη αν υπάρχει, και από τότε συνέχεια οι δημοτικές αρχές πρόσθεταν και αφαιρουσαν κάγκελα ανάλογα με την επισκεψιμότητα των αδέσποτων ζώων στο πάρκο αυτό. Ο χώρος του παραμένει 6 περίπου στρέμματα και αποτελεί μία νότα πρασίνου (ναι περί νότας πρόκειται) στην γειτονιά βόρεια του κέντρου.
   Αναφερώμενος στο μέγεθος του πάρκου, αποτελεί για τον ιστό της πόλης το 5ο μεγαλύτερο πάρκο της Αλεξανδρούπολης. Η σειρά κατάταξης έχει ως εξής :
 1. Πάρκο Εγνατία 39 στρ
 2. Πλατεία Ελευθερίας (πάρκο Ακαδημίας) 13 στρ
 3. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 10.5 στρ
 4. Πάρκο πλησίον Αργώ 6.6 στρ
 5. Πάρκο Ανατολικής Θράκης 6 στρ
Οι εκτάσεις των χώρων πρασίνου είναι κατά προσέγγιση κάνοντας χρήση τοπογραφικού προγράμματος και του δημοφιλούς προγράμματος google earth. 

   Αν υπήρχε τρόπος να παρατηρήσουμε πολεοδομικά την πόλη μας επισημαίνοντας τους χώρους πρασίνου που είναι χαρακτηρισμένοι θα ήταν κάπως έτσι :

 
 εικόνα 1
με πράσινο οι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου

   Αν δούμε πόσοι από αυτούς έχουν υλοποιηθεί όμως θα διαπιστώσουμε πως οι εικόνες 1 και 2 έχουν κάποιες διαφορές...(βρείτε τις διαφορές μεταξύ των 2 εικόνων περπατώντας στην πόλη !!!)


 
εικόνα 2

   Η 1η διαπίστωση είναι ότι λείπουν οι χώροι πρασίνου από τις γειτονιές του παλιού αστικού ιστού. Αντίθετα υπάρχουν οι χώροι πρασίνου στις νέες επεκτάσεις της Αλεξανδρούπολης οι οποίοι μάλιστα είναι ιδιοκτησιακά κατοχυρωμένοι από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και οι "πρώην" ιδιοκτήτες τους είναι αποζημιωμένοι είτε με αντικατάσταση του οικοπεδου τους σε άλλο Ο.Τ. (οικοδομικό τετράγωνο) είτε με χρηματική αποζημίωση. Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με τους χώρους πρασίνου στον παλιό αστικό ιστό. Οι δεσμεύσεις των χώρων για κοινόχρηστη έκταση έγιναν από το σχέδιο της πόλης το 1978 , επιβεβαιώθηκαν με την αναθεώρηση αυτού του σχεδίου το 1989 και δυστυχώς περιμένουν ως σήμερα την χρηματική ή οικοπεδική αποζημίωσή τους από όλες τις δημοτικές αρχές που πέρασαν από το τιμόνι του δήμου μας μέχρι και σήμερα. 31 χρόνια μετά πολλοί ιδιοκτήτες έχουν κινηθεί δικαστικά και αποχαρακτηρίζουν τους χώρους αυτούς από "χώρο πρασίνου" σε "γενική κατοικία". Οπότε και οικοπεδοποιούνται όλοι αυτοί οι πολύτιμοι χώροι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν νοτες πρασίνου (ναι πάλι για νότες πρασίνου πρόκειται) στις πυκνοδομημένες γειτονιές μας.
η ίδια ιστορία εξελίσσεται και με τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως "σχολεία", αλλά αυτό θα το εξηγήσουμε σε επόμενο κείμενο
   Επειδή μία φωτογραφία είναι 1000 λέξεις, και μια αεροφωτογραφία είναι 1000 συμπεράσματα ιδού και ένα απόσπασμα από το goolge earth :

 
εικόνα 3

   Άδικα ψάχνετε το πράσινο σε αυτήν την πόλη, αργεί να ανθίσει. Αν κοιτάξουμε πάλι κάποια γραφήματα στα οποία θεωρούμε ότι ο υφιστάμενος αστικός ιστός της Αλεξανδρούπολης καταλαμβάνει 7000 στρέμματα, τότε θα διαπιστώσουμε ότι το μέγεθος του πρασίνου στην πόλη μας είναι ανάξιο λόγου.
στο παρακάτω γράφημα μας ενδιαφέρει η συνολική έκταση πρασίνου που απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα

εικόνα 4

   Δυστυχώς η κατάσταση δεν αλλάζει ακόμη κι αν υλοποιηθούν όλοι οι χώροι πρασίνου της πόλης. Και σίγουρα θα χειροτερέψει με τις νέες επεκτάσεις όπου η τράπεζα γης του Δήμου είναι πολύ μικρή σε έκταση κι ετσι θα υλοποιηθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπει η πολεοδομική νομοθεσία.
   Το πράσινο σίγουρα βάζει τη δική του πινελιά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων μίας πόλης. Αν αναφερθούμε στα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά κάτοικο της πόλης με όλους τους χώρους πρασίνου υλοποιημένους, τότε αναφερόμαστε σε 3.2 τμ / κάτοικο. (159100 τμ πρασίνου / 48885 κάτοικοι -->πηγή : ΕΣΥΕ, μιλάμε πάντα για τον αστικό ιστό της πόλης). Το ποσοστό αυτό είναι καλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα  (π.χ. στην Αθήνα αντιστοιχούν 2 τμ/κάτοικο), αλλά για την υπόλοιπη Ευρώπη ειναι εξαιρετικά χαμηλό (π.χ. στην Βόννη αντιστοιχούν 35 τμ/κάτοικο). πηγή WWF
   Ένα πλεονέκτημα που παρουσιάζει η πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι ότι έχει σε μικρή σχετικά απόσταση από τον αστικό ιστό της δύο μεγάλους χώρους πρασίνου (χώρος πρώην στρατόπεδο Παρμενίων, Πλατανότοπος Μαϊστρου). Επίσης το περιαστικό δάσος (που περιβάλλει τον Καποδιστριακό Δήμο) στην περιοχή του Άβαντα, Κίρκης, Συκοράχης, καθώς και ο  ελαιώνας της Μάκρης που σαν στεφάνι αγκαλιάζουν τον Δήμο και  είναι σε απόσταση εύκολα προσβάσιμη, ακόμη και με ποδήλατο. Ενώ όμως σαν κάτοικοι απολαμβάνουμε τις ευεργετικές δράσεις των χώρων αυτών στην υγεία μας, δεν μπορούμε να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτούς κυρίως λόγω της μη αξιοποίησής τους ως περιαστικά δάση (διαμόρφωση μονοπατιών, χώρων εστίασης, χώρων αθλοπαιδιών πάντα συμβατές με το φυσικό περιβάλλον, κ.α).
    Τι σχέση έχει όλη η παραπάνω ανάλυση περί πρασίνου με την ανάπλαση του πάρκου Ανατολικής Θράκης? Με το ποσό των 250.000 ευρώ που θα διατεθούν ως αρχικός προϋπολογισμός του έργου (γιατί ως συνήθως ποτέ το έργο δεν τελειώνει χωρίς συμπληρωματικές εργασίες, ο νοών νοείτω) θα μπορούσε ο Δήμος να εξασφαλίσει 1 ίσως και 2 ακόμη χώρους πρασίνου σε άλλες γειτονιές της πόλης. Είπαμε ότι το Πάρκο της Ανατολικής Θράκης είναι ιδιοκτησιακά κατοχυρωμένο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και δεν αποτελεί Ο.Τ. προς εξαφάνιση.
   Αυτό θα ήθελα να δω από κάποια δημοτική αρχή. Να κλείσει με τις εδώ και 30 χρόνια υποχρεώσεις της προς τρίτους και να βελτιώσει την συνολική ποιότητα ζωής της πόλης. Το πράσινο είναι μία από τις πληγές της πόλης αυτής. Δυστυχώς με την σημερινή αξία γης ο αποχαρακτηρισμός των μέχρι τώρα δεσμευμένων "χώρων πράσινου" τείνει να γίνει κανόνας στα πλαίσια της ψηφοθηρικής πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε δημοτική αρχή.
   Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι 
"Αναβαθμίζεται η Αλεξανδρούπολη?"

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

τα πεζοδρόμια ανήκουν στους πεζούς!!!

Διαβάζοντας το τελευταίο τεύχος της Γαλέρας βρήκα ένα άρθο για τους πεζούς που μου κέντρισε την περιέργεια...κι έτσι ψάχνοντας στο διαδίκτυο για την πηγή του άρθρου βρήκα την πολύ ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση υπέρ των πεζών την οποία και μοιράζομαι μαζί σας αυτούσια (πηγή forum streetpanthers)
Βγηκε η αποφαση για τον Τασο
Αποζημίωση πεζών λόγω κατάληψης πεζοδρομίου από τζιπ
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε δύο αποφάσεις για την γνωστή υπόθεση του πεζού που υπερπήδησε ένα τζιπ το οποίο είχε σταθμεύσει σε πεζοδρόμιο αποκλείοντας την ελεύθερη διέλευση των περαστικών.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης ως μία ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παρόλο που είχε παρκάρει παράνομα έκανε μήνυση και αγωγή αποζημίωσης εναντίον του πεζού που υπερπήδησε το τζιπ, αλλά και της φίλης του που επίσης εμποδίστηκε στην διέλευση του πεζοδρομίου. Οι πεζοί απάντησαν επίσης με αγωγή και μήνυση.

Το Ειρηνοδικείο έκρινε ως εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση 966/2009 του Δικαστηρίου, ο ιδιοκτήτης του τζιπ καλείται να καταβάλλει 600 ευρώ σε κάθε έναν από τους δύο πεζούς καθώς και 80 ευρώ για τα δικαστικά τους έξοδα.

Σύμφωνα με την απόφαση 967/2009 του Δικαστηρίου, ο πεζός που υπερέβη το αυτοκίνητο, καλείται να καταβάλλει αποζημίωση 745 ευρώ καθώς κι 100 ευρώ για δικαστικά έξοδα, ενώ η αγωγή του ιδιοκτήτη απορρίπτεται για την πεζό φίλη, στην οποία ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλλει άλλα 100 ευρώ ως δικαστικά έξοδα. Με την δεύτερη απόφαση πάντως απορρίφθηκε η ένσταση του πεζού για ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος του να συνεχίσει την περιπατητική του ευθεία ακόμη και πάνω από το τζιπ: το Δικαστήριο δηλαδή δεν δικαίωσε αυτή την πράξη, αλλά αναγνώρισε την αγανάκτησή του.

Σημειωτέον ότι και οι δύο αποφάσεις είναι τελικές, καθόσον δεν προσβάλλονται με έφεση (επειδή εκδικάστηκαν με την ειδική διαδικασία των μικροδιαφορών), ενώ δεν προβλέπεται και ενάσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Η απόφαση 966/2009 είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης για προσβολή προσωπικότητας του διερχόμενου πεζού από παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο που έχει καταλάβει το πεζοδρόμιο. Εκτός δηλαδή από την προστασία του νόμου με το διοικητικό πρόστιμο της τροχαίας - η οποία στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν επελήφθη του θέματος και η μεροληψία εις βάρος των πεζών από τον αστυνομικό που κατέγραψε το συμβάν έχει διαγνωσθεί και από τον Συνήγορο του Πολίτη - ο πεζός έχει πλέον ένα ιδιωτικού δικαίου μέσο προστασίας: την αγωγή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από την προσβολή της προσωπικότητάς του.

Ταυτόχρονα όμως, με την απόφαση 967/2009 το Δικαστήριο οριοθετεί αυτό το δικαίωμα, μη δεχόμενο την ατιμωρησία σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο παράνομα παρκαρισμένο όχημα - χωρίς ωστόσο ειδικότερη αιτιολόγηση αυτής της άποψης.

Ένα απόσπασμα από την απόφαση 966/2009:

" Την 21η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και περί ώρα 21.30, οι ενάγοντες βάδιζαν στο πεζοδρόμιο της οδού Αραχώβης με κατεύθυνση προς χώρο στάθμευσης του αυτοκινήτου της δευτέρας εξ αυτών. Ενώ περπατούσαν στο πεζοδρόμιο της οδού Αραχώβης στο ύψος του αριθμού Χ εμποδίστηκαν να συνεχίσουν την πορεία τους από το με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΧ αυτοκίνητο μάρκας Ψ, ιδιοκτησίας του εναγομένου, το οποίο ήταν σταθμευμένο πλησίον του [καταστήματος] που διατηρεί ο τελευταίος στην οδό Αραχώβης αρ. Χ και μπροστά από παρακείμενο του [καταστήματος] εσωτερικό ιδιωτικό πάρκιγνκ. Συγκεκριμένα το εν λόγω αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο καθέτως επί του πεζοδρομίου και καταλάμβανε ολόκληρο το πλάτος αυτού. Οι ενάγοντες ήταν αδύνατο να συνεχίσουν την πορεία τους επάνω στο πεζοδρόμιο και ήσαν υποχρεωμένοι να κατέβουν στο οδόστρωμα της οδού Αραχώβης, όπου εκείνη τη στιγμή υπήρχε αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η θέα του αυτοκινήτου το οποίο ήταν σταθμευμένο κανονικά και όχι με αναμένα τα alarm, ώστε να δείχνει ότι ο οδηγός του το είχε σταθμεύσει προσωρινά καθώς και η απουσία του οδηγού του, δημιούργησαν ένα συναίσθημα αγανακτήσεως στους ενάγοντες και ιδιαίτερα στον πρώτο εξ αυτών, ο οποίος είδε να καταπατώνται τα δικαιώματά του ως πεζού και αισθανόμενος εντελώς αβοήθητος και απροστάτευτος από την καταπάτηση του στοιχειώδους δικαιώματός του να βαδίζει ελεύθερα σαν πεζός στα πεζοδρόμια της πόλης του, ενήργησε εντελώς παρορμητικά και ακούμπησε τα χέρια του στο καπό του αυτοκινήτου, προσπαθώντας να το υπερπηδήσει.

Η στάθμευση αυτή ήξταν παράνομη, γενομένη κατά παράβαση του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. η δε συμπεριφορά του εναγομένου έγινε εκ προθέσεως διότι αυτός εγνώριζε το παράνομο της πράξεώς του, ως επίσης εγνώριζε ότι με αυτή την στάθμευση απεκλείετο η χρήση του πεζοδρομίου από τους διερχομένους πεζούς. Πέραν του παρανόμου της πράξεως λόγω παραβάσεως διατάξεως του Κ.Ο.Κ. η πράξη αυτή αποτέλεσε επέμβαση στην προσωπικότητα των εναγόντων, εφ' όσον με αυτήν παραβιάστηκε η γενική υποχρέωση να μην προσβάλλει κανείς υλικά ή ηθικά αγαθά του άλλου. Δηλαδή και εξ αυτού του λόγου θεωρείται παράνομος προσβολή.

Με αυτήν την παράνομη και υπαίτια πράξη του εναγομένου παραβάσθηκε η προσωπικότητα των εναγόντων, εφ΄όσον παρεκωλύθησαν στην χρήση κοινόχρηστου χώρου και δη του πεζοδρομίου, δηλαδή χώρου προοριζομένου κατά τον νόμον, την κοινωνική συνείδηση και την κοινή αντίληψη, για την χρήση των πεζών και όχι για την στάθμευση των αυτοκινήτων. Η δυνατότητα χρήσεως του πεζοδρομίου απορρέει εκ του προστατευόμενου δικαιώματος της προσωπικότητάς των και αποτελεί εκδήλωση της ελευθερίας, η οποία αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητος τούτων συνταγματικώς κατοχυρωμένο. "

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση εκδικάσθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνικοπολιτική χρονική συγκυρία, τον Δεκέμβρη του 2008. μετά από αυτήν την απόφαση, αποφάσισα ότι θα κυκλοφορώ αγκαζέ με ένα δικηγόρο στην Αλεξανδρούπολη παρενοχλώντας τους ωραίους μας οδηγούς...άντε και καλή χρονιά...

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Επιστροφή στα θρανία

Περιμένοντας να εκτονωθεί το κλίμα μετά την δολοφονία του 15χρονου το προηγούμενου Σαββάτου στα Εξάρχεια και τις αντιδράσεις που πυροδότησε αυτή, παρακολουθώντας πότε προβληματισμένος και πότε αηδιασμένος τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατέληξα σαν σκεπτόμενος πολίτης στα εξής συμπεράσματα :
 • οι πολιτικοί είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως : οι πολιτικοί κατέχουν θέσεις, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των θέσεων αυτών. Έχουν πάρει πολύ ελαφριά ότι συμβαίνει γύρω τους, διαιωνίζουν το καθεστώς ατιμωρησίας σε οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και αυτοί αποφασίζουν ποιος και πότε θα υπογράψει το τελικό πόρισμα για να την "βγάλουν λάδι" όλοι οι εμπλεκόμενοι. Με όλα όσα διαδραματίστηκαν αυτές τις δέκα μέρες, οι πολιτικοί φάνηκαν απροβλημάτιστοι, κερδίζοντας δέκα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου έκαστος, ατσαλάκωτοι, είπαν πάλι τα "δικά" τους και επέστρεψαν στη δική τους καθημερινότητα.
 • η ελληνική αστυνομία έχει διαγωγή "κακίστη" : Με την εμπειρία και τα μέσα που διαθέτει έπρεπε να στέκεται στο πλευρό του πολίτη και όχι απέναντι από αυτόν. Θα έπρεπε να του βελτιώσει την καθημερινότητα και όχι να χάνεται σε αυτήν. Θα έπρεπε να λειτουργεί προληπτικά (και δεν εννοούμε στο στυλ του Minority Report) και όχι κατασταλτικά. Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι πέρα από μη άρτια εκπαίδευση (εννοώντας πάντα την ορθή χρήση των μέσων που διαθέτει και όχι την τεχνική του Λούκυ Λουκ) η ελληνική αστυνομία δεν διαθέτει και παιδεία ή αυτή χάνεται πίσω από πολιτικές ή διοικητικές εντολές.
 • τα ΜΜΕ κρίνονται επικίνδυνα για την κοινωνία: Παρουσιάζοντας την πλευρά των γεγονότων όπως σε αυτά συμφέρει, μοιάζουν με βάρκα που ακολουθεί το ρεύμα και πηγαίνει μία δεξιά και μία αριστερά. Άλλοτε χαϊδεύοντας και άλλοτε χαστουκίζοντας τον καλεσμένο, άλλοτε αποκαλύπτοντας και άλλοτε κουκουλώνοντας την αλήθεια. Το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις...δυστυχώς τα ΜΜΕ πάντα αποκαλύπτουν τη μισή και με αυτήν προσπαθούν να κατευθύνουν τους επαναστάτες του καναπέ ώστε να κάνουν τη σωστή επιλογή την ημέρα των εκλογών.
 • ο πολίτης με διαγωγή κοσμία, κρίνεται μετεξεταστέος: Όταν μία κατάσταση φτάσει σε τέτοιο σημείο υπεύθυνοι είναι όλοι. Αυτοί που την ανέχονται τόσο καιρό, όσο και αυτοί που την εκμεταλλεύονται. Η μόνη νίκη του πολίτη σήμερα είναι η απόκτηση πρώτης κατοικίας, ακριβού αυτοκινήτου, εξοχικού, δεύτερου αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις εντός πόλης, και άλλα πολλά (;). Η κατανάλωση είναι η μόνη νίκη του σημερινού πολίτη που συνοδεύεται από υπερχρέωση σε τράπεζα της αρεσκείας του! Το σεντόνι των αναγκών του μοιάζει με δίχτυ που όσο και να το μπαλώνει δεν μπορεί να κλείσει όλες τις τρύπες. Θυμίζει το γάιδαρο με το καρότο που μάταια προσπαθεί να αποκτήσει τον επιθυμητό καρπό!
 • τα παιδιά περνούν την τάξη με άριστα : ο μόνος ζωντανός οργανισμός στην σημερινή ελληνική κοινωνία... φαίνεται ότι δεν τρώνε εύκολα ότι τους σερβίρουν και αντιδρούν έντονα με όλα αυτά που βλέπουν γύρω τους...έχοντας γεννηθεί με χρέος στην τράπεζα, μεγαλώνοντας σε δωμάτια 2χ2 (το αποτέλεσμα της αντιπαροχής) με αυστηρό πρόγραμμα και λιγοστό ελεύθερο χρόνο, με μοναδική συντροφιά μία πιστή παιχνιδομηχανή, ζώντας αποστειρωμένα σε περιορισμένο περιβάλλον, με γονείς καριερίστες, είναι λογικό να ξεσπάσουν όταν βλέπουν ότι η ζωή τους ακολουθεί μία λογική και μονότονη σειρά γεγονότων μέχρι να καταλήξουν μετά από τόσο κόπο και χρόνια σπουδών να περιμένουν στην ουρά για το επίδομα ανεργίας!
 • οι γονείς να έρθουν αύριο όχι με τον κηδεμόνα τους, αλλά με τα παιδιά τους : να συζητήσουν μαζί τους, να τους αφιερώσουν χρόνο, να αφουγκραστούν τα προβλήματά τους και να συνασπιστούν στο δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων αυτών.
Δάσκαλοι από αυτή την υπόθεση βγήκαν οι μαθητές. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ξαναπεράσουν από τα θρανία κι αν πάλι δε τα καταφέρουν θα πρέπει άλλοι να μείνουν στην ίδια τάξη και άλλοι να αποβληθούν. Αφού η ελληνική πολιτεία προχωρά με ρυθμό γαϊδάρου, ας βάλει για καρότο - οδηγό τα παιδία της...